Latest Sau Đại Học - NCS News

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp hướng dẫn học sinh

Sử dụng phương pháp dạy học phức hợp hướng dẫn học sinh

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Thiết kế E-book hỗ trợ việc dạy và học phần Hóa hữu cơ 11

Thiết kế E-book hỗ trợ việc dạy và học phần Hóa hữu…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Bồi dưỡng HSG hóa học ở trường THPT

Bồi dưỡng HSG hóa học ở trường THPT

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Thiết kế E-book hỗ trợ việc dạy và học phần hóa học hữu cơ 11

Thiết kế E-book hỗ trợ việc dạy và học phần hóa học…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Hệ thống bài tập theo hướng tiếp cận Pisa

Thiết kế và dùng hệ thống bài tập theo hướng tiếp cận…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh