Latest Sau Đại Học - NCS News

Phân loại và hệ thống hóa một số bài tập phần Hợp chất thiên nhiên

Hoá học các hợp chất thiên nhiên là bộ phận quan trọng…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Thái Doãn Tĩnh: Cơ sở hóa học hữu cơ – Tập 1

Thái Doãn Tĩnh: Cơ sở hóa học hữu cơ – Tập 1…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Thái Doãn Tĩnh: Cơ sở hóa học hữu cơ – Tập 2

Thái Doãn Tĩnh: Cơ sở hóa học hữu cơ - Tập 2…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Giảng dạy một số nội dung điện hóa học ở trường trung học phổ thông

Giảng dạy một số nội dung điện hóa học ở trường trung…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh