Tag: phương pháp

[Hóa 12] Bài toán kết tủa min, max và phương pháp giải

Bài toán kết tủa min, max và phương pháp giải Bài toán…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Hóa Học 10 – Chuyên đề: Phương pháp tự chọn lượng chất

Hóa Học 10 - Chuyên đề: Phương pháp tự chọn lượng chất

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Giải gần đúng một số bài toán về axit –bazơ bằng phương pháp Niutơn

Giải gần đúng một số bài toán về axit –bazơ bằng phương…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh