Latest Các Phần Mềm News

How do I start using Chemix? (Cách sử dụng phần mềm chemix?)

How do I start using Chemix? Làm cách nào để bắt đầu…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Download ChemOffice Suite 2022 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết

Download ChemOffice Suite 2022 Full – Hướng dẫn cài đặt chi tiết…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

ChemOffice Suite 2020

ChemOffice Suite là một bộ phần mềm năng suất Hóa học tiên tiến…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Vẽ công thức hoá học, dụng cụ thí nghiệm bằng Chemwin 6.0

Vẽ công thức hoá học, dụng cụ thí nghiệm bằng Chemwin 6.0…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Sử dụng phần mềm Novoasoft Scienceword trong dạy học hoá học

Sử dụng phần mềm Novoasoft Scienceword trong dạy học hoá học Novoasoft…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh