Hoá học hữu cơ – Trần Văn Thắm
Capture
Nguồn phát hành: Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà, 2009

Sơ lược:

Chương 1: Đại cương về hoá học hữu cơ
Chương 2: Các hiện tượng đồng phân trong hóa hữu cơ
Chương 3: Sự tác dụng tương hỗ các nguyên tử trong phân tử
Chương 4: Phản ứng hữu cơ
Chương 5: Hiđrocacbon
Chương 6: Hợp chất hữu cơ đơn chức và đa chức
Chương 7: Hợp chất hữu cơ tạp chức
Chương 8: Hợp chất dị vòng

Phần 2: Thực hành Hóa hữu cơ
Bài 1- Phân tích nguyên tố trong HCHC
Bài 2- Hiđro cacbon
Bài 3- Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
Bài 4- Ancol – phenol – ete
Bài 5- Anđehit – xeton
Bài 6- Axit cacboxylic và dẫn xuất

Leave a comment

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.