Phương pháp quy đổi giải bài toán hóa học hữu cơ – Võ Minh Ngọc

0
1208

Phương pháp quy đổi giải bài toán hóa học hữu cơ – Võ Minh Ngọc

Tên tài liệu: Phương pháp quy đổi giải hóa học hữu cơ
Tác giả: Võ Minh Ngọc
Chuyên mục: Tài liệu Hóa học, Phương pháp quy đổi, Hóa học hữu cơ
Số trang: 62 trang
Dạng file: PDF
Giới thiệu tài liệu:
Tài liệu gồm 3 phần chính:
Phần một: Các kĩ thuật quy đổi hỗn hợp hữu cơ phức tạp. Các kĩ thuật này bao gồm: Đồng Đẳng Hóa, Thủy Phân Hóa, Hiđro Hóa và Ankan Hóa.
Phần hai: Các bài toán tổng hợp. Phần này bao gồm một số bài toán đòi hỏi sự vận dụng cao.
Phần ba: Bài tập tự luyện. Đây sẽ là những thử thách thú vị giành cho các bạn.

MỤC LỤC
PHẦN MỘT: CÁC KĨ THUẬT QUY ĐỔI HỖN HỢP HỮU CƠ PHỨC TẠP
I. ĐỒNG ĐẲNG HOÁ
1. Giới thiệu kĩ thuật – Cơ sở quy đổi
2. Kĩ thuật áp dụng – Các bài toán minh họa
a) Tách CH2
b) Ghép CH2
II. THUỶ PHÂN HOÁ
1. Giới thiệu kĩ thuật – Cơ sở quy đổi
2. Kĩ thuật áp dụng – Các bài toán minh họa
a) Tách H2O – Ghép este
b) Bảo toàn số mol
III. HIĐRO HOÁ
1. Giới thiệu kĩ thuật – Cơ sơ quy đổi
2. Các bài toán minh họa
a) Bài toán hiđro hóa hoàn toàn hỗn hợp
b) Bài toán thiếu thông tin về số mol H2
IV. ANKAN HOÁ – Tách nhóm chức
1. Giới thiệu kĩ thuật – Cơ sơ quy đổi
2. Các bài toán minh họa
PHẦN HAI: CÁC BÀI TOÁN TỔNG HỢP
PHẦN BA: BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.