Sách vô cơ – tác giả Hoàng Nhâm – Tập 1 + 2 và 3

0
940

Sách vô cơ – tác giả Hoàng Nhâm – Tập 1 + 2 và 3

VO CO 1
Hóa học vô cơ tập 1 – Nội dung cơ bản: Đại cương hóa vô cơ
Chương 1: Những khái niệm cơ bản của hóa học
Chương 2: Cấu tạo nguyên tử
Chương 3: Cấu tạo phân tử
Chương 4: Cấu tạo chất
Chương 5: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố
Chương 6: Nhiệt hóa học và nhiệt động hóa học
Chương 7: Động hóa học
Chương 8: Cân bằng hóa học
Chương 9: Dung dịch
Chương 10: Hóa học và dòng điện

Sách vô cơ – tác giả Hoàng Nhâm – Tập 2
vo co 2
Hóa vô cơ hoàng nhâm tập 2 – Nội dung cơ bản
Chủ yếu nói về những đơn chất và hợp chất của các nguyên tố điển hình (nguyên tố không chuyển tiếp)

Chương 1: Hidro, oxi và nước
Chương 2: Kim loại kiềm
Chương 3: Kim loại kiềm thổ
Chương 4: Các nguyên tố nhóm IIIA
Chương 5: Các nguyên tố nhóm IVA
Chương 6: Các nguyên tố nhóm VA
Chương 7: Các nguyên tố nhóm VIA
Chương 8: Các halogen
Chương 9: Khí hiếm

Sách vô cơ – tác giả Hoàng Nhâm – Tập 3
vo co 3
Hóa vô cơ hoàng nhâm tập 3: Những nguyên tố còn lại
Chương 1: Phức chất
Chương 2: Các nguyên tố nhóm IIIB
Chương 3: Các nguyên tố nhóm IVB
Chương 4: Các nguyên tố nhóm VB
Chương 5: Các nguyên tố nhóm VIB
Chương 6: Các nguyên tố nhóm VIIB
Chương 7: Các nguyên tố nhóm VIIIB, họ sắt
Chương 8: Các nguyên tố nhóm VIIIB, họ platin
Chương 9: Các nguyên tố nhóm IB
Chương 10: Các nguyên tố nhóm IIB
Chương 11: Các nguyên tố LANTANOIT
Chương 12: Các nguyên tố ACTINOIT

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.