Một số điểm chưa chính xác trong sách giáo khoa và sách giáo viên môn hóa học lớp 10 nâng cao

265_image_86_

Qua thực tế giảng dạy, tôi thấy có một số vấn đề về kiến thức chưa chính xác, trong sách giáo khoa và sách giáo viên môn hoá học lớp 10 nâng cao. Tôi xin mạnh dạn trao đổi với bạn đọc báo “hoá học và ứng dụng” ý kiến chủ quan của mình. Mong được các các em học sinh và nhất là các nhà giáo, các nhà khoa học tâm huyết với nghề cho ý kiến để việc dạy và học môn hoá ngày càng có chất lượng cao hơn.

 1. Bài tập 1 trang 190 sách giáo khoa đã in như sau:

1. Chất nào sau đây vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử?

A. O3.

B. H2SO4.

C. H2S.

D. H2O2.

Sách giáo viên trang 219 chọn đáp án là phương án D.

– Theo tôi H2S cũng là chất có cả tính oxi hoá và tính khử(tính oxi hoá của và tính khử của). Vậy cả phương án C và D đều đúng.

 1. Bài tập 2 trang 190 sách giáo khoa đã in như sau:

“ 2. Câu nào sau đây không diễn tả đúng tính chất của các chất?

 1. O2 và O3 cùng có tính oxi hoá, nhưng O3 có tính oxi hoá mạnh hơn.
 2. H2O và H2O2 cùng có tính oxi hoá, nhưng H2O có tính oxi hoá yếu hơn.
 3. H2SO3 và H2SO4 cùng có tính oxi hoá, nhưng H2SO4 có tính oxi mạnh hơn.
 4. H2S và H2SO4 cùng có tính oxi hoá, nhưng H2S có tính oxi hoá yếu hơn.”

Sách giáo viên trang 219 chọn đáp án là phương án D.

– Theo tôi bài này không có đáp án, phương án D diễn tả không sai tính chất của hai chât H2S và H2SO4 (H2S có tính oxi hoá của còn H2SO4 có tính oxi hoá của  và của dĩ nhiên tính oxi hoá của  mạnh hơn của )

 1. Trang 205 dòng 6 và dòng 5(tính từ dưới lên) sách giáo khoa đã in như sau:

“ Nếu phản ứng là một chiều thì H2 và I2 sẽ phản ứng hết tạo thành 1,000 mol/l HI.”

– Theo tôi phản ứng một chiều chưa chắc đã xảy ra hoàn toàn, nên cần phải bổ xung cụm từ “và xảy ra hoàn toàn thì ” để nội dung mới là:

“ Nếu phản ứng là một chiều và xảy ra hoàn toàn thì H2 và I2 sẽ phản ứng hết tạo thành 1,000 mol/l HI.”

 1. Bài tập 6 trang 217 sách giáo khoa đã in như sau:

            “ 6. Phản ứng nung vôi xảy ra như sau trong một bình kín:

                                    CaCO3 (r) <=> CaO(r)  +  CO2(k);

                  Ở 820 hằng số cân bằng Kc = 4,28.10-3.

 1. a) Phản ứng trên là toả hay thu nhiệt?
 2. b) Khi phản ứng đang ở trạng thái cân bằng, nếu biến đổi một trong những điều kiện sau đây thì hằng số cân bằng Kc có biến đổi không và biến đổi như thế nào? Giải thích.

                        . thêm khí CO2 vào.

                        . Lấy bớt một lượng CaCO3 ra.

                        . Tăng dung tích của bình phản ứng lên.

                        . Giảm nhiệt độ của phản ứng xuống.”

Sách giáo viên trang 249 dã in :

 “- Khi thêm khí CO2 , hằng số cân bằng Kc tăng vì Kc = [CO2 ].

 – Khi tăng dung tích của bình phản ứng, Kc giảm vì [CO2 ] giảm.”

– Theo tôi với một phản ứng cụ thể hằng số cân bằng Kc chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ, không phụ thuộc vào nồng độ, vì hai trường hợp này đều chỉ thay đổi nồng độ CO2 mà không thay đổi nhiệt độ nên Kc không thay đổi.

Tác giả:

Trần Mạnh Cường – THPT- Yên Lạc- Vĩnh phúc

Leave a comment

1 BÌNH LUẬN

 1. SGK lưps 10 nâng cao:
  Trang 7 từ trên xuống dưới từ dòng 6 đến dòng 8 ghi là:”Nếu hình dung nguyên tử như một quả cầu trong đó có các electron chuyển động rất nhanh xung qung hạt nhân,thì nguyên tử đó có đường kính khoảng ${10^{ – 10}}$m

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.