Đề thi thử Hóa tỉnh Bình Thuận Lần 1 – 2016

0
377

Lần này nhóm Admin sẽ giới thiệu với các bạn đề thi thử của tỉnh Bình Thuận 2016! Đề thi có một số đáp án chưa được hoàn thiện, các em cùng tải về và trao đổi thảo luận ở dưới bình luận nhé!

dien dan

Một số câu hỏi khó trong đề thi thử:

Câu 44: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeS2 và Cu2S trong dung dịch H2SO4đặc, nóng, dư thu được 4,48 lít SO2 (đktc). Nếu hòa tan m gam hỗn hợp X trên trong dung dịch HNO3 đặc, nóng dư thì thu được dung dịch Y. Lấy  dung dịch Y cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 5,825 gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 5,2.

B. 4,4.

C. 2,8.

D. 4,0.

Câu 45: Hỗn hợp X gồm Al, FexOy. Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp Y. Chia Y thành 2 phần:

– Phần 1: Cho tác dụng với NaOH dư thu được 1,008 lít H2 (đktc) và còn lại 5,04 gam chất rắn không tan.

– Phần 2: Có khối lượng 29,79 gam cho tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 8,064 lít NO (đktc, NO là sản phẩm khử duy nhất).

Giá trị của m và công thức của oxit sắt lần lượt là

A. 39,72 gam và FeO.

B. 39,72 gam và Fe3O4.

C. 39,91 gam và FeO.

D. 36,48 gam và Fe3O4.

Câu 46: Hòa tan 54,44 gam hỗn hợp X gồm PCl3 và PBr3 vào nước được dung dịch Y. Để trung hòa hoàn toàn dung dịch Y cần 500 ml dung dịch KOH 2,6M. Thành phần % khối lượng của PCl3 trong X là

A. 26,96%.

B. 12,25%.

C. 8,08%.

D. 30,31%.

Câu 47: Cho 75,2 gam hỗn hợp Fe và Cu vào 4 lít dung dịch HNO3 a mol/l sau phản ứng thu được dung dịch X và 22,4 lít khí NO (đktc). Thêm dung dịch H2SO4 loãng dư vào dung dịch X lại thu được 4,48 lít NO (đktc). Biết NO là sản phẩm khử duy nhất trong 2 quá trình. Giá trị a là

A. 1,2.

B. 1,1.

C. 1,0.

D. 1,5.

Câu 48: Cấu hình electron của ion R3+ là: 1s22s22p63s23p63d5. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Nguyên tố R thuộc

A. chu kì 4, nhóm VIIIB.

B. chu kì 4, nhóm VIIB.

C. chu kì 3, nhóm VIIIA.

D. chu kì 4, nhóm VIIIA.

Câu 49: Một loại quặng sắt, sau khi loại bỏ tạp chất, hòa tan hết vào HNO3 có khí màu nâu bay ra. Dung dịch thu được tác dụng với BaCl2 thấy tạo ra kết tủa không tan trong axit mạnh. Quặng sắt đó là

A. Manhetit.

B. Pirit.

C. Xiđerit.

D. Hematit.

Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam một este X thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Biết rằng X có thể cho phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOOCH3.

B. HCOOC2H5.

C. HCOOC3H7.

D. C2H5COOH.

(ĐANG CẬP NHẬT FILE ĐỀ …………………….)

Leave a comment

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.