2017 – Đề thi thử của trường THPT Chuyên Tuyên Quang lần thứ I

0
241

2017 – Đề thi thử của trường THPT Chuyên Tuyên Quang lần thứ I

Hôm nay nhóm Admin gửi tới các bạn một đề thi thử của trường THPT Chuyên Tuyên Quang lần thứ I.

Đề thi có lời giải chi tiết trong thời gian sớm nhất để các bạn tham khảo, ôn tập cho kỳ thi THPT Quốc Gia sắp tới. Chúc các bạn thành công!

Câu 35: Hòa tan hoàn toàn 7,6 gam chất rắn X gồm Cu, Cu2S và S bằng HNO3 dư thấy thoát ra 5,04 lít khí NO duy nhất (đktc) và dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Y được m gam kết tủa. Giá trị m là

A. 28,9625 gam.

B. 203875 gam.

C. 27,7375 gam.

D. 7,35 gam.

Câu 36: Nung hỗn hợp X gồm FeO, CuO, MgO và Al ở nhiệt độ cao, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn cho phần rắn vào dung dịch NaOH dư thấy có khí H2 bay ra và chất rắn không tan Y. Cho Y vào dung dịch H2SO4 loãng, dư. Tổng số phản ứng đã xảy ra là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 37: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa một số peptit mạch hở bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 151,2 gam muối natri của các amino axit là Gly, Ala và Val. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thấy tốn 107,52 lít oxi (ở đktc) thu được 64,8 gam H2O. Giá trị m là

A. 51.2

B. 50,4

C. 102,4

D. 100.05

Câu 38: Cho 77,1 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, ZnO và Fe(NO3)2 tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 725 ml H2SO4 2M loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 193,1 gam muối sunfat trung hòa và 7,84 lít (đktc) khí Z gồm hai khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí, tỉ khối của Z so với He là 4,5.

     Phần trăm khối lượng của Mg trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây

A. 12.5.

B. 12

C. 14 .

D. 20

Câu 39: Điện phân 300 ml dung dịch X chứa m gam chất tan là FeCl3 và CuCl2 với điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện là 5,36 ampe. Sau 14763 giây, thu được dung dịch Y và trên catôt xuất hiện 19,84 gam hỗn hợp kim loại. Cho Y tác dụng với dung dịch AgNO3­­ dư thu được 39,5 gam kết tủa.

Giá trị CM của FeCl3 và CuCl2 lần lượt là

A. 1M và 0,5M

B.0,5M và 0,8 M

C. 0,5M và 0,6 M

D. 0,6M và 0,8M

Câu 40. Cho X, Y là hai axit hữu cơ mạch hở (MX < M­Y ); Z là ancol no; T là este hai chức mạch hở không phân nhánh tạo bởi X, T, Z. Đun nóng 38,86 gam hỗn hợp E chứa X, Y Z, T với 400ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu được ancol Z và hỗn hợp F chứa hai muối có số mol bằng nhau. Cho Z vào bình chứa Na dư thấy bình tăng 19,24 gam và thu được 5,824 lít H2 ở đktc. Đốt hoàn toàn hỗn hợp F cần 15,68 lít O2 (đktc) thu được khí CO2, Na2CO3 và 7,2 gam H2O.

     Thành phần phần trăm khối lượng của T trong E gần nhất với giá trị

A. 51

B. 14

C. 26

D. 9

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.