Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 năm 2015

0
161

Câu 42: Cho 2,42 gam hỗn hợp X gồm các amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 4,61 gam muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 2,42 gam hỗn hợp X bằng lượng không khí vừa đủ. Toàn bộ sản phẩm thu được sau phản ứng đem dẫn qua bình chứa H2SO4 đặc, dư. Khí ra khỏi bình đo được thể tích V lít ở đktc. Giả sử các quá trình xảy ra hoàn toàn và cho biết không khí là hỗn hợp gồm 80% N2 và 20% O2 theo thể tích. Tính giá trị của V?
A. 28,896 lít

B. 2,912 lít

C. 20,384 lít

D. 19,488 lít.
Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm một ankan và một anken thu được 7,04 gam CO2 và 3,42 gam H2O. Mặt khác, cho 1,12 lít hỗn hợp X phản ứng tối đa với m gam Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là:
A. 4,8 gam

B. 4,0 gam.

C. 8,0 gam

D. 3,2 gam

1a

Câu 44: Hỗn hợp M gồm axit stearic, axit oleic và axit linoleic. Trung hòa m gam hỗn hợp M cần dùng vừa đủ 50 ml dung dịch NaOH 1M. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp M, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư, thu được dung dịch có khối lượng giảm 35,28 gam so với khối lượng nước vôi ban đầu. Giá trị của m là
A. 14,08 gam.

B. 14,16 gam.

C. 14,10 gam.

D. 14,12 gam.
Câu 45: Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol một triglixerit X bằng lượng oxi (vừa đủ) thu được 1,14 mol CO2. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 0,02 mol X cần vừa đủ 0,08 mol H2 (xúc tác Ni, đun nóng). Thể tích khí O2 (ở đktc) đã dùng là:
A. 36,288 lít.

B. 36,064 lít.

C. 22,848 lít.

D. 35,616 lít.
Câu 46: Hỗn hợp X gồm axit axetic, axit fomic và axit oxalic. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thì thu được 15,68 lít CO2. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8,96 lít khí O2, thu được 10,8 gam H2O. Giá trị của m là:
A. 20,0 gam.

B. 33,2 gam.

C. 37,6 gam.

D. 26,8 gam.

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.