Xây dựng E-book ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế trò chơi trong dạy học Hoá học

Th.S Ngô Xuân Quỳnh
By Th.S Ngô Xuân Quỳnh - Luyện Thi Hà Thành

Chia sẻ với BQT website www.hoahoc.org - Thầy Ngô Xuân Quỳnh

Xây dựng E-book ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế trò chơi trong dạy học Hoá học


QC

Leave a comment