Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Hà Nội – Năm 2017

0
329

Trường THPT Nguyễn Tất Thành – Hà Nội – Năm 2017

Câu 37: Hòa tan hoàn toàn 7,98 gam hỗn hợp X chứa Mg, Al và MgCO3 trong dung dịch chứa NaNO3 và 0,62 mol NaHSO4. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa 3,808 lít hỗn hợp khí Z gồm H2, NO, CO2 với tỷ lệ mol tương ứng là 9 : 4 : 4. Cô cạn Y được hỗn hợp muối trung hòa khan Z. Phần trăm khối lượng muối natri trong Z gần nhất với giá trị

A. 59,5.

B. 50,0.

C. 45,5.

D. 65,5.

Câu 38: Hỗn hợp X chứa Ala-Ala-Gly; Ala-Gly-Glu; Gly-Ala-Val. Thủy phân hoàn toàn m gam X trong NaOH dư, sản phẩm thu được có chứa 12,61 gam muối của Gly, 22,2 gam muối của Ala. Đốt cháy hoàn toàn lượng X trên rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy qua nước vôi trong dư thấy xuất hiện a gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 124

B. 126

C. 116

D. 135

Câu 39: Cho hỗn hợp X gồm 0,35 mol Fe và 0,04 mol Al tác dụng với dung dịch chứa Cu(NO3)2 và H2SO4 thu được dung dịch Y, hỗn hợp hai khí NO và H2 có tỷ khối so với H2 bằng 5,2 và 10,04 gam hỗn hợp hai kim loại (trong đó kim loại yếu hơn chiếm 19,1235% theo khối lượng). Cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp muối khan Z. Phần trăm khối lượng muối nhôm trong Z gần nhất với

A. 4,13.

B. 39,89.        

C. 17,15                          

D. 35,75

Câu 40: Hỗn hợp E chứa hai chất hữu cơ X, Y đều mạch hở (MX < MY). Thủy phân hoàn toàn 7,06 gam E bằng dung dịch chứa NaOH vừa đủ, sau phản ứng thu được một ancol đơn chức duy nhất và 7,7 gam hỗn hợp gồm hai muối của một axit hữu cơ đơn chức và Gly. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn lượng E trên cần 0,315 mol O2, sản phẩm cháy thu được có chứa 0,26 mol CO2. Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với

A. 30,5%

B. 20,4%

C. 24,4%

D. 35,5%

(Đang cập nhật đề…………………………………..)

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.