Tổng ôn lý thuyết (dạng câu hỏi đếm)

Chuyên đề trình bày các mệnh đề dưới dạng phát biểu. Đếm và chọn đáp án.
Mặc dù năm 2017 chủ trương của Bộ đề thi tập trung vào chương trình lớp 12. Nhưng kiến thức Hóa học của 3 lớp là có liên quan mật thiết với nhau nên việc ôn tập đầy đủ là rất cần thiết
Nội dung chuyên đề:
+ Câu hỏi lí thuyết dạng đếm, tổng hợp kiến thức

+ Các mệnh đề trích từ các câu hỏi trong đề thi của Bộ

+ Giúp xâu chuỗi và hệ thống kiến thức trong thời gian nhanh nhất

Leave a comment

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.