THPT Nam Yên Thành – Đề thi thử THPT Quốc Gia – Lần 2 – Năm 2017

0
210

THPT Nam Yên Thành – Đề thi thử THPT Quốc Gia – Lần 2 – Năm 2017

Câu 34: Hỗn hợp X gồm Al và Mg. Hòa tan hoàn toàn 15,3g hỗn hợp X bằng dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch Y và 1,344 lit hỗn hợp khí Z (dktc) gồm 2 khí N2O và N2. Tỷ khối của hỗn hợp Z so với H2 là 18. Cô cạn dung dịch Y cẩn thận thu được 117,9g chất rắn khan. Số mol khí O2 cần để oxi hóa hết 7,65g X là:

A. 0,3750

B. 0,1875

C. 0,1350

D. 0,1870

Câu 35: Hỗn hợp E chứa peptit X (CxHyO5N4) và chất hữu cơ Y (C8H16O4N2). Để phản ứng hết với 40,28 gam E cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được m gam 1 ancol Z duy nhất và hỗn hợp chứa 2 muối  của 2 aminoaxit, trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Dẫn toàn bộ m gam Z qua bình đựng Na dư, thấy có 2,016 lít khí H2 (đktc) thoát ra, đồng thời khối lượng bình tăng 6,66 gam. Tỉ lệ a:b gần nhất với

A. 0,6

B. 0,7

C. 0,8

D. 0,9

Câu 36: Cho hỗn hợp X gồm chất A (C5H16O3N2) và chất B (C4H12O4N2) tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, đun nóng đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam hỗn hợp Y gồm 2 muối D và E (MD < ME) và 4,48 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với H2 là 18,3. Khối lượng của muối E trong hỗn hợp Y là:

A. 8,04 gam

B. 3,18 gam

C. 5,36 gam

D. 4,24 gam

Câu 37: Đốt cháy hoàn toàn 1 lượng caosubuna-S với lượng không khí vừa đủ, thấy tạo một hỗn hợp khí ở nhiệt độ 1270C mà trong đó N2 chiếm 76,36% về thể tích (giả sử không khí chỉ chứa oxi và nitơ theo tỉ lệ thể tích 1:4). Tỉ lệ số mắt xích butađien và stiren trong polime này là:

A. 3/4

B. 3/2

C. 2/3

D. 2/1

Câu 39: Cho 6,58 gam chất X tác dụng mãnh liệt với 100 gam H2O tạo ra dung dịch Y. Cho Y tác dụng với một lượng BaCl2 thấy tạo ra 4,66 gam kết tủa trắng và dung dịch Z. Cho Z tác dụng với kim loại Zn dư thu được 1,792 lít H2 (đktc) và dung dịch E. Nồng độ phần trăm của chất có trong phân tử khối lớn nhất trong dung dịch E là

A. 9,03%.

B. 8,69%.

C. 2,54%.

D. 6,25%.

Câu 40: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức A, B. Cho 0,05 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 2,688 lít CO2 (đktc) và 3,18 gam Na2CO3. Khi làm bay hơi Y thu được x gam chất rắn. Giá trị của x là:

A. 4,56.

B. 3,40.

C. 5,84.

D. 5,62.

LINKS DOWLOADS: PDFWORD

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.