THPT Krong Ana: Đề thi thử THPTQG lần 1 – Năm 2017 – Môn Hóa học

0
476

THPT Krong Ana: Đề thi thử THPTQG lần 1 – Năm 2017 – Môn Hóa học

 

Câu 34: Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm X và Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất có công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, thu được N2 và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,02 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M thu được kết tủa và dung dịch A, Khối lượng dung dịch A thay đổi so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu là
A. tăng 12,66 gam.

B. giảm 12,66 gam.

C. tăng 8,84 gam.

D. giảm 8,84 gam.

Câu 35: Hòa tan hết 29,6 gam hỗn hợp Fe và Cu trong 252 gam dung dịch HNO3 48%, thu được dung dịch X (không chứa muối amoni). Cho X phản ứng với 400 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 2M và KOH 1M, thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 40 gam hỗn hợp Fe2O3 và CuO. Cô cạn Z, thu được hỗn hợp chất rắn khan T. Nung T đến khối lượng không đổi, thu được 85,72 gam hỗn hợp chất rắn. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)2 trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây là
A. 18,4

B. 20,5

C. 16,2

D. 14,8

Câu 36: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na và Al vào nước thu được dung dịch X trong suốt. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, khi hết 100 ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa; khi hết 300 ml hoặc 700 ml thì đều thu được a gam kết tủa. Giá trị của a và m lần lượt là
A. 15,6 và 55,4.

B. 23,4 và 17,7.

C. 15,6 và 17,7.

D. 15,6 và 17,3.

Câu 37: Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ, no đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch NaOH 1M thu được một muối và một ancol. Đun nóng lượng ancol thu được với axit H2SO4 đặc ở 170°C thu được 0,08 mol anken (là chất khí ở điều kiện thường). Nếu đốt cháy lượng X như trên rồi cho sản phẩm qua bình đựng CaO dư thì khối lượng bình tăng 39,68 gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Khối lượng hỗn hợp X là 15,36 gam
B. Tổng phân tử khối của hai chất trong X là 160.
C. Thành phần phần trăm khối lượng các chất trong X là 42,5% và 57,5%.
D. Khối lượng của chất có phân tử khối lớn hơn trong X là 7,04 gam.

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.