Trang chủ Hóa Học THPT Luyện Thi HSG - THPT Tài liệu ôn thi HSG: Danh pháp hợp chất hữu cơ

Tài liệu ôn thi HSG: Danh pháp hợp chất hữu cơ

Tài liệu ôn thi HSG: Danh pháp hợp chất hữu cơ

Danh pháp các hợp chất hữu cơ bao gồm cách gọi tên các loại hợp chất hữu cơ và tên gọi của các hợp chất hữu cơ cơ bản như ankan, anken, …Do đó tên của một hợp chất hữu cơ phải phản ánh được các hợp phần cấu tạo nói trên.

Tài liệu tham khảo khác: LINKS

Leave a comment

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here