Tài liệu ôn thi HSG: Danh pháp hợp chất hữu cơ

0
595

Tài liệu ôn thi HSG: Danh pháp hợp chất hữu cơ

Danh pháp các hợp chất hữu cơ bao gồm cách gọi tên các loại hợp chất hữu cơ và tên gọi của các hợp chất hữu cơ cơ bản như ankan, anken, …Do đó tên của một hợp chất hữu cơ phải phản ánh được các hợp phần cấu tạo nói trên.

Tài liệu tham khảo khác: LINKS

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.