Một số câu trong bộ bài tập trọng điểm môn Hóa Học mức 8 – 10 điểm

0
189

Một số câu trong bộ bài tập trọng điểm môn Hóa Học mức 8 – 10 điểm

Câu 6: Cho 12,55 gam hỗn hợp rắn X gồm FeCO3, MgCO3 và. Al2O3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 và NaNO3 (trong đó tỷ lệ mol của H2SO4 và NaNO3 tương ứng là 19:1) thu được dung dịch Y (không chứa ion NO3 – ) và 2,464 lít khí Z (đktc) gồm NO, CO2, NO2 có tỷ khối hơi so với H2 là 239/11. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch NaOH đến khi thu được kết tủa cực đại thấy có 0,37 mol NaOH tham gia phản ứng. Mặt khác, khi cho dung dịch Y tác dụng dung dịch NaOH dư đun nóng không thấy khí bay ra. Phần trăm về khối lượng của FeCO3 trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 46,2 %.

B. 40,63 %.

C. 20,3 %.

D. 12,19 %.
Câu 9: Hòa tan hết 3,264 gam hỗn hợp X gồm FeS2, FeS, Fe, CuS và. Cu trong 600ml dung dịch HNO3 1M đung nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và 1,8816 lít (đktc) một chất khí thoát ra. Cho Y tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 5,92 gam kết tủa. Mặt khác, dung dịch Y có thể hòa tan tối đa m gam Fe. Biết trong quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N+5 là NO. Giá trị của m là
A. 9,760

B. 9,120

C. 11,712

D. 11,256

Xem chi tiết bộ bài tập trọng điểm môn Hóa Học mức 8 – 10 điểm có lời giải chi tiết

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.