điểm đẳng điện

MỘT SỐ BÀI TẬP HSG CÓ LỜI GIẢI VỀ ĐIỂM ĐẲNG ĐIỆN

Điểm đẳng điện là pH mà ở đó, dạng anion và dạng cation ngang bằng, bấy giờ amino axit tồn tại chủ yếu ở dạng lưỡng cực
điểm đẳng điện

Leave a comment

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.