Hóa Bậc Đại Học

Find More: Hóa Lý
Latest Hóa Bậc Đại Học News

Organic chemistry – Phần 2

Xem nội dung của phần: Organic chemistry - Phần 1 Organic chemistry…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

ĐH Sư Phạm TP.HCM: Đề thi học phần: Một số phương pháp phân tích hóa lý

ĐH Sư Phạm TP.HCM: Đề thi học phần: Một số phương pháp…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Phân tích cấu trúc vật liệu bằng phương pháp Hóa – Lý

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VẬT LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA - LÝ…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh

Phương pháp ngoại suy xác định chính xác hằng số mạng

PHƯƠNG PHÁP NGOẠI SUY XÁC ĐỊNH CHÍNH XÁC HẰNG SỐ MẠNG CỦA…

Th.S Ngô Xuân Quỳnh By Th.S Ngô Xuân Quỳnh