Giải chi tiết 100 câu vô cơ hay và khó

Capture

Nhân ngày 2-9 Kỷ niệm ngày Quốc Khánh và cũng sắp vào năm học mới anh và Khánh dành tặng tài liệu này đến các em chuẩn bị bước vào kì thi THPT 2017 và các em ở khóa dưới. Hy vọng tài liệu này các em cảm thấy bổ ích và rút ra cho bản thân mình về phương pháp làm bài và kinh nghiệm làm khi đứng trước một bài toán phân loại trong đề thi và thấy không còn sợ hại và tự tin hơn khi bước vào phòng thi. Chúc các em thành công và đạt kết quả cao nhất với kì thi THPT 2017 và các kỳ thi của các em khóa dưới.
Đây cũng là tài liệu em xin dành tặng nhóm Hóa Học Bookgol nơi đã giúp em rất nhiều trong việc học môn Hóa Học.
Tài liệu do hai người biên soạn nên không biết tác giả và mất nguồn.
Trong quá trình biên soạn còn nhiều sai sót và có câu bị trùng lặp nhưng không nhiều mong các em,bạn,anh,chị,thầy,cô bỏ qua ạ.
Câu 81 [Thi thử Bookgol lần 4 – 2016] Cho m gam hỗn hợp H gồm NaHCO3, Fe2O3, ZnO, MgCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 24,5%, thu được dung dịch X chứa m + 37,24 gam muối và 193,08g H2O và có khí CO2 thoát ra. Dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thì xuất hiện 139,8g kết tủa. Biết phân tử khối trung bình của H bằng 94,96. Phần trăm khối lượng Fe2O3 trong H là
A. 26,96%
B. 24,88%
C. 27,58%
D. 34,12%
 
Câu 82 [Lâm Mạnh Cường] Cho hỗn hợp X gồm Al(NO3)3, Fe3O4, Zn trong đó phần trăm khối lượng oxi là 29,94%. Hòa tan hoàn toàn 26,72 gam hỗn hợp X vào 200 gam dung dịch HCl thu được dung dịch Y chỉ gồm các muối và khí NO. Thêm 500 gam dung dịch AgNO3 34% dùng dư vào dung dịch Y thu được 599,28 gam dung dịch Z và 125,94 gam kết tủa. Cô cạn Z thu được hỗn hợp các muối nitrat. Nung nóng hoàn toàn hỗn hợp muối này thu được hỗn hợp rắn T và hỗn hợp khí NO2, O2 trong đó có 1,01 mol NO2. Phần trăm khối lượng của ZnO trong T là
A. 10,96%.
B. 13,15%.
C. 17,53%.
D. 12,19%.
 
Câu 83 [Thi thử THPT Lê Lợi – Thanh Hóa 2016] Cho m gam hỗn hợp P gồm Mg và Al có tỷ lệ mol 4:5 vào dung dịch HNO3 20%. Sau khi các kim loại tan hết có 6,72 lít hỗn hợp X gồm NO, N2O, N2 bay ra (đktc) và được dung dịch A. Thêm một lượng O2 vừa đủ vào X, sau phản ứng được hỗn hợp khí Y. Dẫn Y từ từ qua dung dịch KOH dư, có 4,48 lít hỗn hợp khí Z đi ra (đktc). Tỉ khối của Z đối với H2 bằng 20. Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch A thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là (m + 39,1) gam .Biết HNO3 dùng dư 20 % so với lượng cần thiết.Nồng độ % của Al(NO3)3 trong A gần nhất với
A. 9,5%
B. 9,6%.
C. 9,4%
D. 9,7%
 
Câu 84 [Không rõ] Cho 158,4 gam hỗn hợp X gồm MgO, Zn(NO3)2,Mg(NO3)2,Al2O3,ZnO trong 1 bình kín không chứa không khí rồi nung bình ở nhiệt độ cao để phản ứng xảy ra hoàn toàn,khối lượng chất rắn giảm 54 gam so với ban đầu. Cho chất rắn này tác dụng với HNO3 thu được dung dịch Y. Cho NaOH dư vào Y được kết tủa Z. Nung Z ngoài không khí tới khối lượng không đổi được m gam chất rắn.Giá trị của m có thể là :
A. 112,4.
B. 110.
C. 118,4.
D. 115,2.
 
Câu 85 [Thi thử THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu lần 3-2016] Đốt 5,58 gam hỗn hợp A gồm Fe và một kim loại R có hóa trị không đổi trong không khí, thu được 6,78 gam hỗn hợp X. Hòa tan hoàn toàn X trong 750 ml dung dịch HNO3 0,4M thì thu được 0,336 lít hỗn hợp khí NO và N2O (có tỉ khối hơi so với H2 là 16,4) và dung dịch Y (không chứa NH4+). Nếu cho 5,58 gam hỗn hợp A tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư thì thu được 2,016 lít khí. Các thể tích khí đo ở đktc. Cho dung dịch Y tác dụng hoàn toàn với V ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M và KOH 1,5M, sau phản ứng thấy xuất hiện 4,2 gam kết tủa. Giá trị của V là
A. 152,8.
B. 112,8.
C. 124,0.
D. 146,0.
 
Câu 86 [Không rõ] Cho 26,16 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2 và Mg vào dung dịch chứa 1,22 mol NaHSO4 và x mol HNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy thoát ra 3,584 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO, N2O và H2; đồng thời thu được dung dịch Z và 1,68 gam một kim loại không tan. Tỉ khối của Y so với H2 bằng 12,375. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Z (không có oxi), thu được 38,0 gam kết tủa. Lấy toàn bộ lượng kết tủa này đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 28,0 gam rắn khan. Giá trị của x là.
A. 0,10
B. 0,12
C. 0,09
D. 0,16
 
Câu 87 [Lâm Mạnh Cường] Cho 98,9 gam hỗn hợp X gồm Al4C3, Al, CaC2 vào nước dư thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được hỗn hợp khí T. Hấp thụ hoàn toàn một nửa lượng hỗn hợp khí T vào dung dịch Y thấy khối lượng dung dịch giảm 96,25 gam đồng thời thu được 172,04 gam kết tủa và dung dịch chứa một muối duy nhất. Tổng phần trăm khối lượng của Al4C3 và CaC2 trong hỗn hợp X gần nhất với
A. 45,5%
B. 80,8%
C. 61,7%
D. 25,3%
 
Câu 88 [Thầy Nguyễn Anh Phong] Hỗn hợp X gồm Na, K, Ba trong đó số mol của Ba bằng một nửa số mol của hỗn hợp. Cho m gam hỗn hợp X tan hết trong H2O, thu được dd Y và khí H2. Cho toàn bộ khí H2 tạo ra đi qua một ống chứa 0,3mol CuO và 0,2 mol FeO nung nóng,sau phản ứng thu được 33,6gam chất rắn trong ống.Đem toàn bộ dung dịch Y cho vào một dung dịch chứa 0,2mol HCl; 0,02 mol AlCl3 và 0,05 mol Al2(SO4)3 thu được y gam kết tủa. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị y là
A. 41,19
B.52,30
C.37,58
D.58,22
 
Câu 89 [Thầy Hoàng Văn Chung – THPT chuyên Bến Tre] Hỗn hợp X gồm Na, Ba, BaO, Na2O trong đó oxi chiếm 5,0346% khối lượng hỗn hợp. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch Y và 4,48 lít H2 (đktc). Điện phân dung dịch Y với điện cực trơ màng ngăn xốp cường độ 2,68A trong 10802,24 giây thu được dung dịch Z trong đó lượng Cl– bị giảm đi một nửa. Hoà tan m gam hỗn hợp X vào nước thu được dung dịch T. Hấp thụ m gam SO2 vào dung dịch T thu được kết tủa và dung dịch chứa m1 gam chất tan trong đó có Ba2+. Giá trị của m1 gần nhát với
A. 46,5
B. 47,0
C. 47,5
D. 48,0
 
Câu 90 [Thầy Nguyễn Anh Phong] Trộn 21,6 gam bột Al với m gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thu được hỗn hợp Y. Nung Y ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí đến phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Z. Cho Z tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít H2 ở đktc. Mặt khác, nếu cho Z tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được 19,04 lít NO là sản phẩm khử duy nhất ở đktc. Giá trị của m là:
A. 58,6.
B. 46.
C. 62.
D. 50,8.
 
Câu 91 [Thi thử THPT chuyên ĐH Vinh lần 1-2015] Hỗn hợp M gồm Al, Al2O3, Fe3O4, CuO, Fe và Cu, trong đó oxi chiếm 20,4255% khối lượng hỗn hợp. Cho 6,72 lít khí CO (đktc) đi qua 35,25 gam M nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn N và hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan hết toàn bộ N trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam muối (không có muối NH4NO3 sinh ra) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so v ới H2 là 16,75. Giá trị của m là
A. 96,25.
B. 117,95.
C. 80,75.
D. 139,50.
 
Câu 92 [Thầy Nguyễn Anh Phong] Một hỗn hợp X gồm Na, Al và Cr (với tỉ lệ mol Na và Al tương ứng là 4:5) tác dụng với H2O dư thì thu được V lít khí, dung dịch Y và chất rắn Z. Cho Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thì thu được 0,25V lít khí (các khí đo ở cùng điều kiện). Thành phần % theo khối lượng của Cr trong hỗn hợp X là
A. 34,8%.
B. 20,07%
C. 10,28 %
D. 14,4%
 
Câu 93 [Thầy Tào Mạnh Đức] Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào nước, thu được 0,15 mol khí H2 và dung dịch X. Sục 0,32 mol khí CO2 vào dung dịch X, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và kết tủa Z. Chia dung dịch Y làm 2 phần bằng nhau: + Cho từ từ phần 1 vào 200 ml dung dịch HCl 0,6M thấy thoát ra 0,075 mol khí CO2. + Nếu cho từ từ 200 ml dung dịch HCl 0,6M vào phần 2, thấy thoát ra 0,06 mol khí CO2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là.
A. 30,68 gam
B. 20,92 gam
C. 25,88 gam
D. 28,28 gam
 
Câu 94 [Thầy Nguyễn Anh Phong] Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit sắt trong khí trơ, thu được hỗn hợp rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít khí H2 (đktc).Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào dung dịch H2SO4, thu được dung dịch chứa 15,6 gam muối sunfat và 2,464 lít khí SO2 (ở đktc, là sản phẩn khử duy nhất của H2SO4). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
A. 6,29.
B. 6,48
C. 6,96
D. 5,04.
 
Câu 95 [Thi thử THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu lần 3-2016] Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 và CaC2. Cho 45,45 gam X vào nước dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z. Đốt cháy hoàn toàn Z rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 60 gam kết tủa, đồng thời khối lượng bình tăng thêm 54,75 gam. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào Y, khi hết V lít hoặc 2V lít thì đều thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 44,46.
B. 39,78.
C. 46,80.
D. 42,12.
 
Câu 96 [Đề thi thử TTLT Diệu Hiền – Cần Thơ 2016] Đốt cháy 6,56 gam hỗn hợp Mg và Fe trong khí O2, thu được 9,12 gam hỗn hợp X chỉ gồm các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 9,6 gam chất rắn. Mặt khác, cho Y tác dụng với AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 32,65.
B. 45,92.
C. 43,20.
D. 52,40.
 
Câu 97 [Thầy Tào Mạnh Đức] Nhiệt phân 11,44 gam hỗn hợp rắn A gồm Ca(ClO3)2 và KMnO4 thu được a mol khí X và hỗn hợp rắn B gồm K2MnO4, MnO2, CaCl2. Đốt cháy hỗn hợp gồm 0,12 mol Mg và 0,16 mol Fe với a mol khí X, thu được hỗn hợp rắn Y, không thấy khí bay ra. Hòa tan hết Y trong dung dịch HCl loãng dư, thu được 0,896 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Z. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Z, kết thúc phản ứng thấy thoát ra 0,03 mol NO (sản phẩm khử duy nhất); đồng thời thu được 106,56 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng KMnO4 trong A gần nhất với
A. 26
B. 28
C. 30
D. 32
 
Câu 98 [Thầy Nguyễn Anh Phong] Hòa tan hết 13,52 gam hỗn hợp X gồm Mg(NO3)2, Al2O3, Mg và Al vào dung dịch NaNO3 và 1,08 mol HCl (đun nóng). Sau khi kết thức phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối và 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O và H2. Tỷ khối của Z so với He bằng 5. Dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 1,14 mol NaOH, lấy kết tủa nung ngoài không khí tới khối lượng không đổi thu được 9,6 gam rắn. Phần trăm khối lượng của Al2O3 có trong hỗn hợp X là
A. 31,95%.
B. 15,09%
C. 23,96%.
D. 27,96%.
 
Câu 99 [Thầy Tào Mạnh Đức] Nhiệt phân hỗn hợp X gồm KMnO4, KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl (tổng số mol Cl trong CaCl2 và KCl gấp 1,5 lần tổng số mol clo chứa trong KClO3 và Ca(ClO3)2) sau một thời gian thu được m gam O2 và (m + 23,34) gam chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn chất rắn Y cần đùng 0,76 mol HCl thu được 5,824 lít khí Cl2 (đktc) và dung dịch Z. Dung dịch Z tác dụng với dung dịch AgNO3 vừa đủ thu được 63,14 gam kết tủa và dung dịch T chứa 40,32 gam hỗn hợp muối. Thành phần phần trăm khối lượng của KMnO4 trong hỗn hợp X là
A. 43,44%.
B. 48,87%.
C. 38,01%.
D. 32,58%.
 
Câu 100 [THPTQG-2016] Cho 7,65 gam hỗn hợp Al và Mg tan hoàn toàn trong 500 ml dung dịch gồm HCl 1,04M và H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 16,5 gam kết tủa gồm 2 chất. Mặt khác, cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau
A. 27,4.
B. 46,3.
C. 38,6.
D. 32,3

Leave a comment

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.