Đề thi thử Hóa trường THPT Vĩnh Bảo – Hải Phòng lần 4 – 2017

0
218

Đề thi thử Hóa trường THPT Vĩnh Bảo – Hải Phòng lần 4 – 2017

 

Một số câu trong đề thi thử môn Hóa Học trường THPT Vĩnh Bảo – Hải Phòng lần 4 năm 2017

Câu 38. Cho dung dịch chất X vào dung dịch chất. Z đến dư thấy có kết tủa keo trắng, sau đó tan. Cho dung dịch chất Y vào dung dịch chất. Z đến dư thấy tạo thành kết tủa keo trắng không tan. Cho dung dịch chất X vào dung dịch chất Y không có phản ứng xảy ra. Các chất X, Y, Z lần lượt là

A. HCl, AlCl3, NaAlO2.

B. NaAlO2, AlCl3 , HCl.    

C. Na2CO3, NaAlO2, AlCl3.         

D. AlCl3, NaAlO2, NaOH.

Câu 39. Điện phân 500 ml dung dịch hỗn hợp. CuSO4 a mol/l và NaCl 1 mol/l với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi 5A. Trong thời gian 96,5 phút (hiệu suất quá trình điện phân là 100%, nước bay hơi không đáng kể) thu được. Dung dịch có khối lượng giảm so với ban đầu là 17,15 gam. Giá trị của a là

A. 0,4.  

B. 0,5                                  

C. 0,2.                                

D. 0,3

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.