Đề củng cố và ôn tập kiến thức – Hóa học 10

0
790

Đề củng cố và ôn tập kiến thức – Hóa học 10

Câu 53. Nhiệt phân 30,225 gam hỗn hợp X  gồm KMnO4 và  KClO3, thu được O2  và 24,625 gam hỗn hợp chất rắn Y gồm KMnO4, K2MnO4, KClO3, MnO2 và KCl. Toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,8  mol HCl, đun nóng, sau phản ứng thu được x mol khí Cl2. Giá trị x gần nhất với?

A. 0,1.

B. 0,2.

C. 0,3.                             

D. 0,4.

Câu 54. Hòa tan hết 51,2 gam hỗn hợp rắn gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch chứa 122,4 gam muối. Mặt khác hòa tan 51,2 gam hỗn hợp rắn trên trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Số mol H2SO4 (đặc) đã phản ứng là:

A. 1,09 mol

B. 1,20 mol

C. 1,18 mol

D. 1,08 mol

Câu 55. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 3,24 gam Al và 3,84 gam Mg trong hỗn hợp khí gồm Cl2 và O2 có tỉ khối so với H2 bằng 27,375. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam hỗn hợp rắn gồm các muối và oxit (không thấy khí thoát ra). Giá trị của m là.

A. 20,22 gam.

B. 13,65 gam.

C. 16,42 gam.

D. 18,12 gam.

Câu 56. Hỗn hợp rắn X gồm KClO3, KMnO4, MnO2 và KCl có số mol bằng nhau. Nung nóng 8,84 gam rắn X, sau một thời gian thu được 7,56 gam rắn Y. Hòa tan hết Y trong lượng dư dung dịch HCl đặc, nóng, thấy thoát ra a mol khí Cl­2­. Giá trị của a là.

A. 0,12.

B. 0,10.

C. 0,06.

D. 0,05.

Câu 57. Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeCO3 và Fe3O4 với tỉ lệ mol tương ứng 8 : 2 : 1 tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa 2 muối và 2,6544 lít hỗn hợp khí Z gồm CO2 và SO2 (đktc). Biết dung dịch Y phản ứng được tối đa với 0,2m gam Cu. Hấp thụ hoàn toàn khí Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 11,82.

B. 12,18.

C. 13,82.

D. 18,12.

Câu 58. Hòa tan hết hỗn hợp gồm Fe3O4 và CuO (tỉ lệ mol 1 : 1) bằng dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ thu được dung dịch X. Cho hỗn hợp gồm Mg và Al có tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1 vào X, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và m gam rắn Z. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thấy lượng NaOH phản ứng là 35,2 gam, lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 16,0 gam hỗn hợp oxit. Giá trị của m là:

A. 14,08 gam.

B. 11,84 gam.

C. 15,20 gam.

D. 13,52 gam.

Câu 59. Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, MgCO3, Na, Na2O, Na2CO3 tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 7,056 lít hỗn hợp khí Y (đktc) và dung dịch Z chứa m+21,665 gam hai muối trong đó số mol NaCl bằng 2,55 lần số mol MgCl2. Hấp thụ Y vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 27,58 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 26,46.

B. 27,17.

C. 25,18.

D. 29,89.

Câu 60. Oxi hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Cu và 1 kim loại M (hóa trị không đổi) có tỉ lệ khối lượng mCu : mM = 26:9 cần 3,36 lít (đktc) hỗn hợp Cl2 và O2 thu được m+6,75 gam hỗn hợp rắn. Nếu hòa tan m gam X bằng HNO3 đặc nóng dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 42,2 gam hỗn hợp 2 muối khan. M là :

A. Al.

B. Ba.

C. Mg.

D. Ca.

<CHI TIẾT VỀ NỘI DUNG CỦA FILE ĐỀ>

hóa học 10

Leave a comment

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.