Bài tập Hóa dạng bảng biểu

BÀI TẬP HÓA DẠNG BẢNG BIỂU

Kiến thức cần nắm:
– Nắm vững tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, độ tan…) của các chất.
– Nắm vững tính chất hóa học của các chất.
– So sánh lực axit, lực bazơ của các axit, bazơ. Sự biến đổi giá trị của pH và nồng độ ion H+, OH(.

bảng biểu

Leave a comment

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.