Bài giảng Kỹ thuật hoá học hữu cơ – Đoàn Thị Thu Loan
Capture
Nguồn phát hành: Đại học Đà Nẵng, 2008

Sơ lược:

Phần 1. Kỹ thuật sơn
Chương 1: Giới thiệu chung
Chương 2: Các thành phần của sơn
Chương 3: Sản xuất sơn
Chương 4: Các phương pháp gia công màng sơn

Phần 2. Kỹ thuật vật liệu compozit
Chương 1: Giới thiệu chung
Chương 2: Vật liệu thành phần của polymer compozit
Chương 3: Các phương pháp gia công

Phần 3. Kỹ thuật sản xuất bột và giấy
Chương 1: Mở đầu
Chương 3: Nguyên liệu sản xuất giấy
Chương 4: Sản xuất bột
Chương 5: Sản xuất giấy

Leave a comment

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.