Video: Khí metan tác dụng với clo

Video: Khí metan tác dụng với clo

Nhận xét: Metan tác dụng clo tạo ra khí hiđroclorua làm quỳ tím ẩm hóa đỏ. Phản ứng xảy ra nên màu vàng clo biến mất.

Leave a comment

Reply